Sylter Stammbäume und Familiengeschichte

Prott - Munkmarsch
Top
Left img000.jpeg.small.jpeg Right
Bottom
Dioskuren
Top
Left img001.jpeg.small.jpeg Right
Bottom
Boy Haulken Prott
Top
Left img002.jpeg.small.jpeg Right
Bottom
Sylter Soldaten
Top
Left img003.jpeg.small.jpeg Right
Bottom
Sitzplan der Hochzeit Meta Paulsen und B.H. Prott, Fährhaus Munkmarsch 1888
Top
Left img004.jpeg.small.jpeg Right
Bottom
Boy Haulken und Meta Prott
Top
Left img005.jpeg.small.jpeg Right
Bottom
B.H. Prott u. Meta geb. Paulsen
Top
Left img006.jpeg.small.jpeg Right
Bottom
Inken Prott
Top
Left img007.jpeg.small.jpeg Right
Bottom
Elise Prott
Top
Left img008.jpeg.small.jpeg Right
Bottom
Familie Prott um 1892
Top
Left img009.jpeg.small.jpeg Right
Bottom
Familie Prott um 1903
Top
Left img010.jpeg.small.jpeg Right
Bottom
Poesiealbum 1903
Top
Left img011.jpeg.small.jpeg Right
Bottom
Zeugnis M.B. Prott
Top
Left img012.jpeg.small.jpeg Right
Bottom
Putzstube 1908
Top
Left img013.jpeg.small.jpeg Right
Bottom
Hochzeiteinladung 1914
Top
Left img014.jpeg.small.jpeg Right
Bottom
Meinert Boysen Prott 1918
Top
Left img015.jpeg.small.jpeg Right
Bottom
Munkmarscher Müllerwagen
Top
Left img016.jpeg.small.jpeg Right
Bottom
Kinder Prott
Top
Left img017.jpeg.small.jpeg Right
Bottom
Meta Prott ca. 1928
Top
Left img018.jpeg.small.jpeg Right
Bottom
Schulheft M.B.Prott 1934
Top
Left img019.jpeg.small.jpeg Right
Bottom
4 Prott Kinder
Top
Left img020.jpeg.small.jpeg Right
Bottom
M.B. u. Sophie Prott ca. 1933
Top
Left img021.jpeg.small.jpeg Right
Bottom
Traunungsurkunde 1939
Top
Left img022.jpeg.small.jpeg Right
Bottom
Brauthaube Meta Prott 1939
Top
Left img023.jpeg.small.jpeg Right
Bottom
Soldat Meinert Prott
Top
Left img024.jpeg.small.jpeg Right
Bottom
Soldat Erich Prott